تصمیمات متخذه در مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
تصمیمات متخذه در مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
1398/02/03

بدینوسیله  تصمیمات متخذه در مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا  که در تاریخ 98/01/28   برگزار گردید بشرح ذیل به اطلاع سهامداران محترم میرسد: