برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده
1397/01/15

بدینوسیله تصمیمات متخذه در مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا  که در تاریخ 96/12/27  برگزار گردید بشرح ذیل به اطلاع سهامداران محترم میرسد: