(اطلاعیه پرداخت سود سهامداران حقیقی شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا مجمع عادی سالیانه 99/03/27)
(اطلاعیه پرداخت سود سهامداران حقیقی شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا مجمع عادی سالیانه 99/03/27)
1399/06/01

بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند.................