آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

آگهي دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص به شماره ثبت 254720 – شناسه ملي 10102950430 بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا (سهامي خاص) يا نمايندگان قانوني...