اطلاعیه در خصوص خرید و فروش سهام
اطلاعیه  در خصوص خرید و فروش سهام
1397/04/25

حسب مذاکرات انجام شده در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/12/27 این شرکت مبنی بر حمایت و نقد شوندگی سهام  شرکت سرمایه گذاری کارکنان ، بدینوسیله به کلیه همکاران محترم دارنده سهام مذکور توصیه می شود.....