آگهي دعوت به مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و عمومی فوق العاده صاحبان سهام
آگهي دعوت به مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و  عمومی فوق العاده صاحبان سهام
1399/06/17

   بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل مي آيد تا در مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و  عمومی فوق العادهصاحبان سهام...........