آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
1401/12/28

آگهي دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي عام به شماره ثبت 254720 – شناسه ملي 10102950430  

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده