آگهی روزنامه رسمی صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/23
آگهی روزنامه رسمی صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/23
1400/08/10

آگهی روزنامه رسمی صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/23 مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به چاپ رسید.

آگهی روزنامه رسمی صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/23