ثبت افزایش سرمایه
1397/08/23

ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1500 میلیارد ریال به 3000 میلیارد ریال از محل سود انباشته