ثبت افزایش سرمایه
ثبت افزایش سرمایه
1400/09/15

ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 3000 میلیارد ریال به 3600 میلیارد ریال از محل سود انباشته.

ثبت افزایش سرمایه