صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1400/06/15 در خصوص نقل و انتقال سهام
صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1400/06/15 در خصوص نقل و انتقال سهام
1400/08/16

صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام داخلی شرکت فی ما بین همکاران، نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت گردید.

صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1400/06/15 در خصوص نقل و انتقال سهام