مجمع عمومی فوق العاده تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
مجمع عمومی فوق العاده تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
1400/09/18

آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص به شماره ثبت 254720 – شناسه ملي 10102950430 - بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا ( سهامي خاص) يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل مي آيد تا در  مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام كه در تهران، میدان ونک ، خیابان گاندی جنوبی ، خیابان بیست و سوم ، پلاک 14 ، طبقه همکف ساختمان مركزي شرکت سرمایه گذاری کارکنان مپنا راس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/09/29  برگزار مي گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 1- تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام؛ 2- تصویب اساسنامه جدید.  

مجمع عمومی فوق العاده تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام