مصوبات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده سال مالي منتهي به 1398/12/29
1399/06/30

مصوبات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده سال مالي منتهي به 1398/12/29شركت سرمايه­گذاري كاركنان گروه مپنا ( سهامي خاص)شماره ثبت شركت :  254720    شماره شناسه ملي : 10102950430سرمايه ثبت شده : 3.000.000.000.000 ريال