مصوبات مجمع عمومی فوق العاده تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
مصوبات مجمع عمومی فوق العاده تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
1400/09/30

صورتجلسه مجمع عمومي فوق ­العاده شركت سرمايه ­گذاري كاركنان گروه مپنا ( سهامي خاص) شماره ثبت شركت : 254720 شماره شناسه ملي : 10102950430 سرمايه ثبت شده : 3.600.000.000.000 ريال در خصوص تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

مصوبات مجمع عمومی فوق العاده تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام