آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص به شماره ثبت 254720 – شناسه ملي 10102950430 بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا (سهامي خاص) يا نمايندگان قانوني آنان دعوت...

مصوبات مجمع عمومي عادي سالیانه سال مالي منتهي به 1399/12/30

مصوبات مجمع عمومي عادي سالیانه سال مالي منتهي به 1399/12/30

مصوبات مجمع عمومي عادي سالیانه سال مالي منتهي به 1399/12/30  پس از استماع گزارش هيأت مديره و گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت در مورد عمليات سال مالي منتهي به 1399/12/30 و بحث و تبادل نظر ، تصميمات ذيل با اكثريت آراء اتخاذ گرديد:

اطلاعیه نحوه برگزاری مجامع عادی بطور فوق العاده و عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

اطلاعیه نحوه برگزاری مجامع عادی بطور فوق العاده و عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

نظر به برگزاری مجامع عادی بطور فوق العاده و عمومی عادی سالیانه این شرکت در تاریخ 1400/04/23 و شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا موارد زیر را به استحضار سهامداران محترم(کارکنان) میرساند:  

آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا (سهامي خاص) يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل مي آيد تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام كه در تهران، میدان ونک ، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم ، پلاک 14...

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

آگهي دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص به شماره ثبت 254720 – شناسه ملي 10102950430 بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا (سهامي خاص) يا نمايندگان قانوني...