آگهي  مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

 آگهي دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهامشركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاصبه شماره ثبت 254720 – شناسه ملي 10102950430      بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا (سهامي خاص) يا...

آگهي دعوت به مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و  عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و عمومی فوق العاده صاحبان سهام

   بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاري كاركنان گروه مپنا – سهامي خاص يا نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل مي آيد تا در مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده و  عمومی فوق العادهصاحبان سهام...........

اطلاعیه نحوه برگزاری مجامع عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

نظر به برگزاری مجامع عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ 1399/06/29 و شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا موارد زیر را به استحضار سهامداران محترم(کارکنان) میرساند: