سهامداران محترم می توانند پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد عملکرد و مسائل مرتبط با شرکت از طریق شماره سامانه پیام کوتاه شرکت مطرح کنند. 
شماره سامانه پیام کوتاه :  10008481