خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت سرمایه گذاری کارکنان مپنا

شرکت سرمایه گذاری کارکنان مپنا، با ایجاد تفکر فرایند گرا،  گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات خود، رضایت مندی  سهامداران، ايمني، بهداشت حرفه ایی و سلامت كاركنان برداشته است. بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) درسطح شرکت نموده و خود را ملزم و متعهد به اصول زیر می داند:
  1. رعایت استاندارد های ملی و بین المللی.
  2. حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده با توجه به نیازها و خواسته ها از شرکت.
  3. توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزش های سازمانی.
  4. آموزش هدفمند و کاربردی  کارکنان  در جهت بهبود مستمر تمامی فرایند ها و فعالیت  های شرکت و ارتقاء کار گروهی.
  5. ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاری.
  6. پیشگیری از حوادث، حفظ و ارتقاء ایمنی و  سلامت کارکنان.
  7. اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های ایمنی و بهداشت.
به منظور دستیابی به اصول بالا، این شرکت سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را منطبق با استانداردهای مطلوب در کلیه سطوح  به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به  بهبود مستمر و اثر بخشی  این سیستم متعهد می داند. همچنین شرکت در ابتدای  هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق  اهداف تعریف شده را بررسی می کند.
اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران شرکت انتظار دارم ضمن درک صحیح آن، در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند.
                                                                                                                                                       یوسف پاشانژاد
                                                                                                                                          مدیر عامل و عضو هیأت مدیره