معرفی

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی خاص) در تاریخ 22 شهریور ماه 1384 تحت شماره 254720 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و طی نامه شماره 121/169298مورخ یکم اسفند ماه 1390 سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت به عنوان نهاد مالی به  شماره 11011 نزد سازمان مذکور ثبت گردیده است. در حال حاضر شرکت جزء شرکتهای فرعی شرکت گروه مپنا (سهامی عام) می باشد .
 

معرفی شرکت

شرکت سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا در تاريخ 22/06/1384 تحت شماره 254720 در اداره ثبت شرکت­ها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. در حال حاضر جزء شرکت­هاي فرعي شرکت گروه مپنا (سهامی عام) مي­باشد. فعاليت جدي شرکت در زمينه تخصصي سرمایه گذاری، با خريد 20 درصد سهام شرکت مپنا آغاز گرديده است. مضافاً اينکه طي نامه شماره 121/169298مورخ يکم اسفند ماه 1390 سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت بعنوان نهاد مالي بهشماره 11011 نزد سازمان مذکور ثبت گرديده است.
موضوع فعاليت اصلی شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است :
1. سرمايه‌گذاري در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شرکت‌ها، موسسات يا صندوق‌ها‌ي سرمايه‌گذاري با هدف کسب انتفاع به‌طوري‌که به‌تنهايي يا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه يا صندوق سرمايه‌گذاري سرمايه‌پذير را در اختيار نگرفته يا درآن نفوذ قابل ملاحظه نيابد؛
2. سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار که به طور معمول داراي حق رأي نيست و توانايي انتخاب مدير يا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمي‌دهد.