گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی منتهی به 29 اسفند 1400

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی منتهی به 29 اسفند 1400

صورتهای مالی و گزارش حسابرس برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1400

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی سال منتهی به 30 اسفند 1399

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی سال منتهی به 30 اسفند 1399

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه

صورتهای مالی و گزارش حسابرس برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1399

صورتهای مالی و گزارش حسابرس برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1399

گزارش صورت سود و زیان تلفیقی حسابرسی شده دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398

گزارش صورت سود و زیان تلفیقی حسابرسی شده دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398

گزارش صورت سود و زیان حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398

گزارش صورت سود و زیان حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398

گزارش صورت سود و زیان تلفیقی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398

گزارش صورت سود و زیان تلفیقی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی سال منتهی به 30 آذر 1398

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی سال منتهی به 30 آذر 1398

صورت سود و زیان حسابرسی نشده تاریخ 30 آذر 98

صورت سود و زیان حسابرسی نشده تاریخ 30 آذر 98

صورت وضعیت مالی حسابرسی نشده تاریخ 30 آذر 98

صورت وضعیت مالی حسابرسی نشده تاریخ 30 آذر 98

صورت مالی گزارش مالی میان دوره ای دروه میانی نه ماه منتهی به 31 شهریور ماه 98

صورت مالی گزارش مالی میان دوره ای دروه میانی نه ماه منتهی به 31 شهریور ماه 98