صورتهای مالی برای سال مالی 30 آذر 95

گزارش های صورت های مالی

صورتهای مالی برای سال مالی 30 آذر 94

صورتهای مالی بهمراه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30 آذر 94

صورتهای مالی و گزارش حسابرس برای سال مالی 30 آذر96

صورتهای مالی و گزارش حسابرس برای سال مالی 30 آذر96

صورتهای مالی و گزارش حسابرس برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 خرداد97

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد 97 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی دوره نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی بهمراه گزارش حسابرس

صورتهای مالی و گزارش حسابرس برای سال مالی 30 آذر97

صورتهای مالی بهمراه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 30 آذر7 9

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن دوره اي ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 31 ﺧﺮداد1398

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن دوره اي ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن دوره ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 31 ﺧﺮداد1398

صورت مالی میان دوره ای تلفیقی گروه و شرکت اصلی دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 خرداد 98

صورت مالی میان دوره ای تلفیقی گروه و شرکت اصلی دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 خرداد 98 (حسابرسی شده(

صورت مالی گزارش مالی میان دوره ای دروه میانی نه ماه منتهی به 31 شهریور ماه 98

صورت مالی گزارش مالی میان دوره ای دروه میانی نه ماه منتهی به 31 شهریور ماه 98

صورت وضعیت مالی حسابرسی نشده تاریخ 30 آذر 98

صورت وضعیت مالی حسابرسی نشده تاریخ 30 آذر 98