قرارداد اجراء ، نصب ، راه اندازي و بهره برداري و مدیریت تامین تجهیزات

توضیحات:
به اطلاع سهامداران محترم می رساند با توجه به دعوتنامه مورخ 1399/05/28 در خصوص مناقصه قرارداد اجراء ، نصب ، راه  اندازي و بهره برداري و مدیریت تامین تجهیزات تاسیسات برق و مکانیک پروژه گاندی و متعاقباً برگزاری آن، شرکت تهویه کوهساران برنده مناقصه گردیده و اقدام لازم جهت عقد قرارداد صورت پذیرفته و همچنین تامین تجهیزات پروژه از سوی پیمانکار در دست اقدام می باشد.
تاریخ شروع :

قرارداد اجراء ، نصب ، راه اندازي و بهره برداري و مدیریت تامین تجهیزات