دعوتنامه مناقصه قرارداد اجراء ، نصب ، راه اندازي و بهره برداري و مدیریت تامین تجهیزات

تاریخ شروع :

دعوتنامه مناقصه قرارداد اجراء ، نصب ، راه اندازي و بهره برداري و مدیریت تامین تجهیزات