اجرای عملیات فونداسیون

توضیحات:موضوع قرارداد فوق عبارت بود از تهیه و تامین کلیه مصالح مورد نیاز و انجام عملیات مورد نیاز برای اجرای کامل فونداسیون و ریشه دیوار حائل بطوریکه فونداسیون  آماده نصب اسکلت فلزی باشد . 
 
تاریخ شروع : تاریخ پایان :
وضعیت:پایان یافته
درصد پیشرفت:100%

انجام عملیات فونداسیون و ریشه دیوار

آدرس:تهران، خیابان گاندی جنوبی خیابان 23 پلاک 12و14
 

گالری تصاویر